Όροι χρήσης - Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η aero-jobs.com από εδώ και στο εξής, χάριν συντομίας, θα αναφέρεται ως Εταιρία.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού μας τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο Ελληνικό δίκαιο (Ν. 2472 / 1997, Π.Δ. 207 /1998, Π.Δ. 79/2000), στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Η Εταιρία διατηρεί Αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη που θα περιέλθουν στη γνώση της, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα διαφύλαξης του προσωπικού τους χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποίησής τους προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Εταιρία διατηρεί το παραπάνω Αρχείο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στην Εταιρία, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από την Εταιρία, τις θυγατρικές της ή τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους (links), τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι δικτυακοί τόποι.

Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό σχετικό αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aero-jobs.gr.